กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายมาหามะพับลี หะยีวาจิ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศพด.บ้านลโูบ๊ะกาเย๊าะ
นางสาวปีเยาะ แวดอเลาะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรุณี วาเต๊ะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านกูจิงลอืปะ
นางสาวไรมะห์ สะมะแอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางซูรียา อีปง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านกูจิงลอืปะ
นางฮามีดะห์ บากา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางแมะกลือซง ปลื้มสำราญ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก