กองคลัง

นางซารีฟะห์ พิริยะทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางไซตง ตะโล๊ะโก
นักวิชาการคลัง
จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวฮับเซาะ เจะดอเลาะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางอาซีมาวาตี ระยะไมตรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางฮานีซะห์ ดีนามอ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวกาสือเร๊าะ สบูดิง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้