กองช่าง

นายสัตยา ฮายีเต๊ะ
นายช่างโยธา รก.แทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสัตยา ฮายีเต๊ะ
นายช่างโยธา
ผช.นายช่างโยธา
นายมาฮดี มะแซ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
ผช.จพง.ธุรการ