กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายมาหามะพับลี หะยีวาจิ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จพง.สาธารณสุขชุมชน