สมาชิกสภา

นายมาหามะ เจ๊ะดอเลาะ
ประธานสภา
นิโซ๊ะ อีดือเร๊ะ
รองประธานสภา
วรรณี วาเต๊ะ
เลขานุการสภา
แวเซ็ง หะยีโว๊ะ
สมาชิก อบต. หมู่ 1
รอนิง วานิ
สมาชิก อบต. หมู่ 1
สาแล๊ะ เจ๊ะเหาะ
สมาชิก อบต. หมู่ 2
อิบรอเฮง มะ
สมาชิก อบต. หมู่ 3
ซอตี มูนิง
สมาชิก อบต. หมู่ 3
นาพี มาลอตาฮู
สมาชิก อบต. หมู่ 4
อาลือมัน หะยีเจ๊ะหะ
สมาชิก อบต. หมู่ 5
รอยะ มะกาเซะ
สมาชิก อบต. หมู่ 5
อับดุลเล๊าะ ดอเล๊าะ
สมาชิก อบต. หมู่ 6
อานูซะ วามะ
สมาชิก อบต. หมู่ 6
มะรอเซะ แรแน
สมาชิก อบต. หมู่ 7
อับดุลละเลง วาหลง
สมาชิก อบต. หมู่ 7