สำนักปลัด

นายมารือยาดี เง๊าะเจ๊ะยะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอภิรัฐ มะตาเฮ
จพง.ธุรการ
นางนริศรา บุญจันทร์ศรี
นักพัฒนาชุมชน
นายนัซรัน เจ๊ะอามะ
นิติกร
นายอมีรูดิน มะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายทานุรัฐ ปะลาวัน
นักทรัพยากรบุคคล
จพง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
นายไซนุง มิงกาเด็ง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวรอบีอาตม หะยีดอเลาะ
ผช.จพง.ธุรการ
นายสัญญา ยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
นายยาห์กี เจ๊ะหะ
พนักงานดับเพลิง
นายมะซอและ เจ๊ะเงาะ
พนักงานดับเพลิง
นายลาเต๊ะ เจ๊ะหะ
พ่อบ้าน
นายนาโซรี ด๊ะ
ภารโรง