ผู้บริหาร

อับดุลมานะ บือราเฮง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อับดุลเล๊าะ เง๊ะเจ๊ะยะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยาฮารี ตาเฮ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะเพาซี เจ๊ะกา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล