สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

0
หมู่บ้าน
0
ครัวเรือน
0
คน

        ตำบลเฉลิมเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  ๗ ตำบล ของอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอระแงะ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 8 กิโลเมตร ตำบลเฉลิมมีเนื้อที่ถือครองทั้งหมด ๓๘,๐๘๖ ไร่ พื้นที่ถือครองทำการเกษตร ๒๗,๐๖๖ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

๑. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนเฉลิมตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๕ บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๒. ระยะทางจาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิมถึงหมู่ที่ ๑ บ้านทำนบ ระยะทางประมาณ  ๔ กิโลเมตร

๓. ระยะทางจาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิมถึง  หมู่ที่ ๒ บ้านปาเซ ระยะทางประมาณ  ๒ กิโลเมตร

๔. ระยะทางจาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิมถึง หมู่ที่ ๓ บ้านซีโป ระยะทางประมาณ  ๒.๕ กิโลเมตร

๕. ระยะทางจาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิมถึง  หมู่ที่ ๕ บ้านเฉลิม ระยะทางประมาณ  ๑ กิโลเมตร

๖. ระยะทางจาก  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิมถึง  หมู่ที่ ๖ บ้านสะโล ระยะทางประมาณ  ๒.๕ กิโลเมตร

๗. ระยะทางจาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิมถึง  หมู่ที่ ๗ บ้านบาโง ระยะทางประมาณ  ๓.๕ กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ ตำบลยี่งอ   อำเภอยี่งอ

ทิศใต้ ติดต่อกับ   ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลบาโงสะโต  และ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร

        มีลักษณะเป็นภูมิประเทศประกอบด้วยประมาณร้อยละ ๒๗  เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาที่เป็นอยู่อาศัยร้อยละ ๕๑ เป็นที่ราบทำนาร้อยละ ๒๒ ของพื้นที่ ทั้งหมดภายในตำบล

        มี 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน 

        ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวทำสวนยางพารา และปาลม์

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 คลอง จำนวน ๔  สาย คือ

           หมู่ที่ ๑  คลองบ้านยือนือเร๊ะ

          หมู่ที่ ๕  คลองลูโบ๊ะยามู

          หมู่ที่  ๔ , ๗ คลองบละแต

          หมู่ที่  ๔ , ๕ คลองน้ำแดง

        ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน

ข้อมูลจำนวนประชากร
หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ ๑ บ้านทำนบ
389
901
1002
1903
หมู่ที่ ๒ บ้านปาเซ
341
859
943
1802
หมู่ที่ ๓ บ้านซีโป
323
738
804
1542
หมู่ที่ ๔ บ้านกูจิงลือปะ
205
467
520
987
หมู่ที่ ๕ บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
562
1322
1455
2777
หมู่ที่ ๖ บ้านสะโล
145
424
409
833
หมู่ที่ ๗ บ้านบาโง
146
424
396
820
รวม
2111
5135
5529
10664

(เมษายน 2559)

ตำบลเฉลิมประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  7 หมู่บ้าน 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 7 หมู่บ้าน รวมเป็น 14 คน

โครงสร้างส่วนราชการ